Obchodní podmínky

Games-bazar.eu
Jedná se o bazar konzolových her. Veškeré zboží na stránce je používán, pokud neni uvedeno jinak. Toto zboží je označen NEW, jedná se o zboží nové, nepoužité ale také byl vykoupen od soukromé osoby jen nebyl používán. Veškeré zboží na stránce je prodáván jako bazarové. Na toto zboží je poskytována záruka 12 měsíců. Použité zboží prodáváme se sazbou DPH 0%.
Zboží je označen jako renovovaný. Vysvětlení tohoto pojmu:
Znamená že veškeré zboží byl důkladně zkontrolovaný. V případě potřeby byl vyčištěn, resp. přebroušení na speciálním přístroji a poškozený obal byl vyměněn za nový. Důkladnost tohoto postupu záleží na zůstatkové ceně daného předmětu, rovněž může být stav zohledněn v ceně předmětu.
Vždy se snažíme předměty uvést do co nejlepšího stavu jako situace dovolí. S touto problematikou máme několik leté zkušenosti.
Každý kupující musí brát na vědomí, že použité předměty mohou nést známky opotřebení odpovídající jejich běžnému použití a věku. U předmětů s baterii neni poskytovaná zaruka na životnost baterie.

Hry:
Hry su v anglickém jazyce ked neni uvedene jinak. CZ - česky jazyk nebo titulky, NJ - německý jazyk.
Obalu her su cca 80% v anglickém jazyce ale nektere hry mohou mít obal v jiném jazky /hl.nemecky/ ale samotná hra je v anglickém jazyce.
Obrázek u her může být pouze ilustrační - vždy platí uvedené parametry a popis produktu. Hry mohou byt klasické, platinum nebo essentials na stránce games-bazar.eu na to neni brán zřetel. Hry mohou být různé edice apod. Dělení probíhá pouze podle dané konzole, žánru a základnách názvu hry.
Některé videohry vyžadují při instalaci a hraní připojení na internet a někdy i placení poplatků za on-line hraní.
Při použitých vidoehrách negarantujeme využitelnost všech on-line funkcí.
Všechny prodávané videohry obsahují věkové doporučení. Já na Vašem zvážení, zda toto doporučení zohledňuje při Vašem nákupu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi:
Prodávajícím, kterým je Jakub Zamboj, IČO: 11973960, Lidická 700/19, 602 00, Brno (dále jen "prodávající")
a
Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetových obchodě games-bazar.eu. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Číslo účtu SR: SK78 0900 0000 0050 2921 2501
Číslo účtu ČR: 1131111311/0600 

Dodavatel zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím e-shopu (dále jen e-shop). Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Seznam zboží na internetové stránce, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího. Informativní dostupnost je uvedena u každého zboží.
Cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží do místa určení.

Způsob uzavírání kupní smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněné a odoslenej objednávky přes internetovou stránku prodávajícího, v případě odeslání objednávky e-mailem nebo telefonicky (dále jen "objednávka"). Zboží, který je uveden v katalogu elektronického obchodu si zákazník objednává daným postupem na e-shop. Automaticky odesílány 'Oznámení o přijetí objednávky', které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Toto oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o přijetí objednávky v našem objednávkovém systému.
Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako 'Potvrzení objednávky'. V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený.
Vytvořením objednávky kupující bere na vědomí, že doručení zboží je zpoplatněno aktuálně platným sazebníkem poplatků za dopravu na internetovém obchodě. Výše poplatků za doručení zboží je uvedena přímo při uzavírání objednávky. Poplatek za doručení zboží zahrnuje poplatek za doručení zásilky přepravní společností, poplatek za zvolený způsob platby, a balné.

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY
Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v elektronickém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak. Kupující má v takovém případě právo odstoupit od kupní smlouvy.
Kupující má právo stornovat objednávku e-mailem nebo telefonicky, dokud není objednávka potvrzena prodávajícím.

PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ
Nenili dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje zboží dodat nejpozději do 10 pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi.
Při doručení zásilky kurýrem je zákazník povinen zkontrolovat zásilku - její případné poškození. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o poškozeném / porušeném balení zásilky. V případě, že zásilka je poškozena a po kontrole obsahu zásilky je zjištěno, že obsah zásilky neodpovídá obsahu faktury / objednávky, nebo její obsah je poškozen, je zákazník povinen tuto skutečnost zapsat v přítomnosti kurýra do škodného zápisu. Při nesplnění vyplnění škodného zápisu, dodatečné reklamace nebudou akceptovány. Zákazník je povinen uschovat obalový materiál zásilky až do ukončení šetření příčin vzniklé škody.
Zákazník je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit zda není mechanicky poškozen a zda obsah balení odpovídá fakturovaného zboží. V případě, že obsah zásilky neodpovídá fakturovaného zboží, nebo je zboží mechanicky poškozen, je zákazník tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Zákazník je povinen uschovat obalový materiál zásilky až do ukončení šetření příčin vzniklé škody.
Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem nebo přímo se zbožím. Tam kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.
Zákazník je informován o odeslání zboží jeden pracovní den před jeho doručením. Zákazník je povinen zajistit bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomen na adrese doručení. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen informovat dodavatele, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo určit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží podle těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, ve znění pozdějších předpisů.
Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel udělat písemnou formou na adresu prodávajícího nebo online formou na email prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, a pro zrychlení zpracování žádosti doporučujeme uvést i číslo vašeho bankovního účtu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu a záručního listu, a to zasláním nebo přinesením na adresu prodávajícího. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.
Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy podle těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, který je použit, poškozený nebo neúplný, nebo hodnota zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží , má prodávající vůči kupujícímu v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 102/2014 CFU ve znění pozdějších předpisů nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.
Spotřebitel při odstoupení od smlouvy nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu.
Spotřebitel nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
- prodej počítačových programů a her, které kupující již rozbalil.
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen
Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku.

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Záruční doba na použité zboží je v souladu s § 620 občanského zákoníku 12 měsíců.
Postup zadávání reklamace je upřesněn na internetovém obchodě ve všeobecných obchodních podmínkách Záruka a reklamace

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE
Prodávající shromažďuje osobní údaje zákazníka výhradně k plnění svých závazků vůči zákazníkovi, a to hlavně při vystavení faktury, kontaktování zákazníka v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky a doručení objednaného zboží. prodávající odpovídá za to, že osobní údaje zákazníka nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží).
Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najde spotřebitel v našem informačním panely v sekci "Ochrana osobních údajů".

Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy poskytované na dálku.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím je možné řešit i mimosoudně. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat Slovenské obchodní inspekci, která na Slovensku zastřešuje mimosoudní řešení sporů. Než může být přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, je třeba nejprve kontaktovat prodávajícího, a pokusit se spor vyřešit napřímo.
Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Záruka a reklamace
Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady elektronických mechanismů.
Záruka se nevztahuje na závady způsobně opotřebením a nesprávným užíváním např .:
- nalomený kabel
- nefungující tlačítka na klávesnici či myšce (např. Po polil nápojem nebo vyklikaním)

Spotřebitel nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
- prodej počítačových programů a her, které kupující již rozbalil. / Použité hry jsou zabezpečeny, bezpečnostními nálepkou při poškození, odlepení nebo jinou viditelnou manipulací s touto nálepkou není možné hry vrátit bez udání důvodu! /

Vrácení zboží:
Pokud nejste spokojen se zakoupeným zbožím, můžete ho bez jakýchkoliv dotazů vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. Sumu za vrácené zboží vrátíme převodem na účet, případně po dohodě vyměníme za jiný výrobek, a to za těchto podmínek:
- v případě hry nesmí být porušena původní fólie nebo ochrana nálepka!
- zboží musí být nepoškozené
- zboží musí být s kompletním příslušenstvím
Žádáme vrátit i fakturu, jinak zboží nemůžeme proplatit ani vyměnit.

V některých případech může být účtován administrativní a storno poplatek do výše 30%.

Zboží vrátit na:
Česká republika - Jakub Zamboj náměstí Svobody 494, 696 62 Strážnice, +420 704 044 636
!POZOR! jedná se pouze o korešpondenční adresu. 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Uděluji tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“), jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze společnosti Jakub Zamboj, IČO: 11973960, Lidická 700/19, 602 00, Brno (dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účelem mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.

Zpracovávané osobní údaje:
Fakturačné údaje
- Meno a priezvisko
- Adresa trvalého bydliska
Údaje pre doručenie
- Meno a priezvisko príjemcu
- Adresa doručenia
 Telefónne číslo príjemcu 
Kontaktné údaje
- Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
- Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
- Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu.

Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let. 

Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: info@games-bazar.eu, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: 69662 Strážnice, Bratrská 499. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu. 

Beru na vědomí, že mám právo:
  • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
  • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;
  • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;
  • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;
  • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů. 

Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:
  • e-mail: info@games-bazar.eu
  • telefon: 704 044 636 / 0948 88 55 64 
 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Nákupní košík

Košík je prázdný

ČeštinaSlovenština
0
 
© games-bazar.eu | Největší bazar videoher