Obchodné podmienky

Games-bazar.eu
Jedná sa o bazár konzolových hier. Všetok tovar na stránke je používaný, pokial neni uvedené inak. Tento tovar je označený NEW, jedná sa o tovar nový, nepoužity ale tiež bol vykupený od súkromej osoby len nebol používaný. Všetok tovar na stranke je predávaný ako bazarový. Na tento tovar je poskytovana záruka 12 mesiacov. Použitý tovar predávame so sadzbou DPH 0%.
Tovar je označeny ako renovovaný. Vysvetlenie tohoto pojmu:
Znamena že všetok tovar bol dôkladne zkontrolovaný. V prípade potreby bol vyčistený, resp. prebrusený na špecialnom prístroji a poškodený obal bol vymenený za nový. Dôkladnost tohoto postupu záleží na zostatkovej cene daneho predmetu, takisto môže byť stav zohladneny v cene predmetu.
Vždy sa snažíme predmety uviesť do čo najlepšieho stavu ako situácia dovolí. S touto problematikou máme niekoľko ročné skúsenosti.
Každý kupujicí musí brať na vedomie, že použité predmety môžu niesť známky opotrebenia odpovedajúce ich bežnému použitiu a veku. U predmetov s bateriu neni poskytovaná zaruka na životnosť baterie. 

Hry:
Hry su v anglickom jazyku ked neni uvedene inak. CZ - česky jazyk alebo titulky, NJ - nemecký jazyk.
Obale hier su cca 80% v anglickom jazyku ale niektore hry možu mať obal v inom jazky /hl.nemecky/ ale samotná hra je v anglickom jazyku.
Obrázok u hier môže byť iba ilustračný - vždy platí uvedené parametre a popis produktu. Hry môžu byt klasicke, platinum alebo essentials na stranke games-bazar.eu na to neni braný ohľad. Hry môžu byť rôzne edicie a pod. Delenie prebieha iba podľa danej konzole, žánru a zakladného názvu hry.
Niektoré videohry vyžadujú pri inštalácií a hraní pripojenie na internet a niekedy aj platenie poplatkov za on-line hranie.
Pri použitých vidoehrách negarantujeme využiteľnosť všetkých on-line funkcií.
Všetky predávané videohry obsahujú vekové odporúčanie. Ja na Vašom zvážení, či toto odporučanie zohľadníte pri Vašom nákupe.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:
Predávajúcim, ktorým je Jakub Zamboj Style AZ , IČO: 43820808, 90901 Skalica, Bajanova 1295/32, (ďalej len "predávajúci")
a
Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetových obchode games-bazar.eu. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. 

Adresa: Pod kalváriou 2526/4, 90901 Skalica SR
Číslo účtu SR: SK78 0900 0000 0050 2921 2501
Číslo účtu ČR: 1131111311/0600 

Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom e-shopu (ďalej iba e-shop). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Zoznam tovaru na internetovej stránke, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.
Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.
SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY
Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslenej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho, v prípade odoslanie objednávky e-mailom alebo telefonicky (ďalej len "objednávka"). Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva daným postupom na e-shop. Automaticky odosielané 'Oznámenie o prijatí objednávky', ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v našom objednávkovom systéme.
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako 'Potvrdenie objednávky'. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.
Vytvorením objednávky kupujúci berie na vedomia, že doručenie tovaru je spoplatnené aktuálne platným sadzobníkom poplatkov za dopravu na internetovom obchode. Výška poplatkov za doručenie tovaru je uvedená priamo pri uzatváraní objednávky. Poplatok za doručenie tovaru zahŕňa poplatok za doručenie zásielky prepravnou spoločnosťou, poplatok za zvolený spôsob platby, a balné.
STORNOVANIE OBJEDNÁVKY
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky, dokiaľ nie je objednávka potvrdená predávajúcim.
PODMIENKY DODANIA TOVARU
Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.
Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený, je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov.
Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou na adresu predávajúceho alebo online formou na email predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a pre zrýchlenie spracovania žiadosti odporúčame uviesť aj číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu a záručného listu, a to zaslaním alebo prinesením na adresu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
- predaj počítačových programov a hier, ktoré kupujúci už rozbalil.
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE
Záručná doba na použitý tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 12 mesiacov.
Postup zadávania reklamácie je upresnený na internetovom obchode vo všeobecných obchodných podmienkach Záruka a reklamácie
SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájde spotrebiteľ v našom informačnom panely v sekcii "Ochrana osobných údajov".
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy poskytovanej na diaľku.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešit aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá na Slovensku zastrešuje mimosúdne riešenie sporov. Skôr ako môže byť pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, je potrebné najprv kontaktovať predávajúceho, a pokúsiť sa spor vyriešiť napriamo.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Záruka a reklamácie
Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady elektronických mechanizmov.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobne opotrebením a nesprávnym užívanim napr.:
- nalomený kábel
- nefungujúce tlačítka na klávesnici či myške (napr. po obliatí nápojom alebo vyklikaním)

Spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
- predaj počítačových programov a hier, ktoré kupujúci už rozbalil. / použíte hry sú zabezpečené, bežpečnostnou nálepkou pri poškodení, odlepéní alebo inou viditeľnou manipuláciou s touto nálepkou nieje možné hry vrátiť bez udania dôvodu! /

Vrátenie tovaru:
Ak nieste spokojný so zakúpeným tovarom, môžete ho bez akýchkoľvek otázok vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky. Sumu za vrátený tovar vrátíme prevodom na účet, prípadne po dohode vymeníme za iný výrobok, a to za týchto podmienok:
- v prípade hry nesmie byť porušená pôvodná fólia alebo ochrana nálepka !
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť s kompletným príslušenstvom
Žiadame vrátiť aj faktúru, inak tovar nemôžeme preplatiť ani vymeniť. 

V niektorých prípadoch môže byť učtovaný administrativný a storno poplatok do výšky 30%.

Tovar vrátiť na: 
Slovenská republika: Jakub Zamboj Pod kalváriou 2526/4 90901 Skalica, +421 948 88 55 64
Česká republika: Jakub Zamboj Bratrska 499, 696 62 Strážnice, +420 704 044 636
! Pozór ! nejedná sa o predajne ! ale tovar je možne na uvedené miesta priniesť aj osobne ale iba po predchodzom telefonickom dohovore !
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Uděluji tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“), jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze společnosti Jakub Zamboj Style AZ , IČO: 43820808, 90901 Skalica, Bajanova 1295/32 (dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účelem mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.

Zpracovávané osobní údaje:
Fakturačné údaje
- Meno a priezvisko
- Adresa trvalého bydliska
Údaje pre doručenie
- Meno a priezvisko príjemcu
- Adresa doručenia
 Telefónne číslo príjemcu 
Kontaktné údaje
- Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
- Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
- Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu.

Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let. 

Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: info@games-bazar.eu, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: 90901 Skalica SK, Bajanova 1295/32. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu. 

Beru na vědomí, že mám právo:
  • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
  • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;
  • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;
  • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;
  • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů. 

Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:
  • e-mail: info@games-bazar.eu
  • telefon: 704 044 636 / 0948 88 55 64 
 
   
704044636 / 0948885564  
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).

Košík je prázdný

ČeskySlovenčina
0
 
© games-bazar.eu